คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐพงค์ โรจนชัชวาล
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 098-0291756
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุวนันท์ รงคีรี
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 092-7565707
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนันทิพร ศรีเกลี้ยง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 082-2052593
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศรัณย์พร ศรีชุมจันทร์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
เบอร์โทร : 093-5063790
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเมธา สุนสารพัง
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสันติสุข กันหาจร
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจารุวรรณ อาวาศ
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเทพทัต ปลาโพธิ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีทึ่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กอริสา ผ่านสุข
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีทึ่ ๖
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพรประภา น้อยเจริญ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงฉันธณา ดอกไม้จีน
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรมระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจำลอง ขุนทิพย์สมบัติ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทินรัตน์ ศรีเกลี้ยง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเกียรติศักดิ์ คำพินิจ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงพนัตตา บัวชลมุก
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศิริพร กุยุคำ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายบริการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประภาวดี ชื่นสงวน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรจนา ด้วงคำจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเฉลิมชัย บุญแดง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายพนม แสนสา
ตำแหน่ง : กรรมการที่ปรึกษา ฝ่ายโภชนาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอริญา แต้มประสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2