กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ