กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสุทัศน์ ทิพย์กรรณ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางพงศ์ศิริ ชิตกรหาญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1