กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางมยุรี สมสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโสภณ จุลพุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0