กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางมยุรี สมสอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นายโสภณ จุลพุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3