กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายโสภณ จุลพุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3