กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4