วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์
โรงเรียนวัดบางแหวน มุ่งจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาโดดเด่นด้านเอกลักษณ์ไทย ร่วมใจจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งสู่คุณภาพตามแนวปฏิรูป

ปรัชญาของโรงเรียน

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ