พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

. จัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

. พัฒนาผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนรากฐานของคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ของครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๕. ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้มีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาหรือบูรณาการเนื้อหาสาระของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าไปในหลักสูตรสถานศึกษา
๖. จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝัง หล่อหลอมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และเอื้อต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา
๗. จัดระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้เข้มแข็ง
๘. จัดกิจกรรมที่ช่วยสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๙. สร้างอัตลักษณ์ของสถานศึกษาให้โดเด่น
๑๐.พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


เป้าหมายการพัฒนา

๑. ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ
๒. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์
๓. ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และพัฒนาตนเองต่อเนื่อง
๔. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
๕. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรและมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาบนรากฐานของคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๖. ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต

๗. ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘. ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยจัดระบบการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เอื้อต่อการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

๙. คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองชุมชน ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล

๑๐. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
๑๑. สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมและบริการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ
๑๒. สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
๑๓. สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
๑๔. สถานศึกษามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

๑๕. สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง