กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนพวรรณ คำเพ็ญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายกานต์ ช่วยจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3