กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนพวรรณ คำเพ็ญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นายกานต์ ช่วยจันทร์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1