กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางพรรณจิรา สุขพล
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ