ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 1,770,700
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 2109900
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเรียน สปช 105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 1773652
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2546
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 285,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช 303/28/
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 660,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร สปช 601/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมนอกอาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 75,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ศาลาพักร้อน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 12,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามเด็กเล่น
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ : 88,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2538
งบประมาณ : 10,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู สปช 301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : 230,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 140,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รั้วคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 40,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : 50,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2555
งบประมาณ : 30,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถนนคอนกรีต
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2557
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..