ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 เม.ย. 58 จัดทำแบบ ปพ.3 รายงานสพป.และสพฐ.

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
02 เม.ย. 58 รายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้ สพป.

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง,ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
31 มี.ค. 58 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน,แจ้งผลการเรียน,จ่ายเงินออมทรัพย์นักเรียน,เงินปันผลสหกรณ์ฯ,จ่ายเงินค่าเสื้อผ้า ค่าอุปกรณ์การเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน คณะครู,ผู้อำนวยการ
30 มี.ค. 58 ถึง 31 มี.ค. 58 จัดทำรูปเล่มsar

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์/คณะฯ
26 มี.ค. 58 ถึง 30 มี.ค. 58 ส่งเอกสารการวัดผลประเมินผล/ขออนุมัติผลการสอบ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำวิชา/ ครูประจำชั้น
25 มี.ค. 58 งานปิดภาคเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
23 มี.ค. 58 ถึง 27 มี.ค. 58 จัดทำหลักฐาน ปพ.1
โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
20 มี.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์
โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
13 มี.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
11 มี.ค. 58 ถึง 13 มี.ค. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำวิชา/ ครูประจำชั้น
10 มี.ค. 58 ถึง 17 มี.ค. 58 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์/ครูสุพัตรา/ครูทุกคน
09 มี.ค. 58 ถึง 12 มี.ค. 58 ส่งรายงานผลโครงการ/กิจกรรมปีการศึกษา 2556

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูผูรับผิดชอบ
06 มี.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
06 มี.ค. 58 ถึง 20 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
27 ก.พ. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
27 ก.พ. 58 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
26 ก.พ. 58 ถึง 06 มี.ค. 58 รับสมัครนักเรียนก่อนประถมศึกษา

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสุพัตรา เจริญสุข
25 ก.พ. 58 ประชุมสภานักเรียน
โรงเรียนวัดบางแหวน นายพงษ์สักดิ์ ณ ชำนาญ
23 ก.พ. 58 ประชุมกรรมการสถานศึกษา

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 ก.พ. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
20 ก.พ. 58 ประชุมฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
18 ก.พ. 58 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
13 ก.พ. 58 วันมาฆบูชา

โรงเรียนวัดบางแหวน น.ส.ราตรี ทองสุข
13 ก.พ. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ o - net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58 สอบ o - net ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76(บ้านพละ) ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
06 ก.พ. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
30 ม.ค. 58 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
30 ม.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
28 ม.ค. 58 ประชุมสภานักเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
26 ม.ค. 58 ถึง 29 ม.ค. 58 นิเทศภายใน ,สังเกตการณ์สอน ,เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน คณะกรรมการนิเทศ
23 ม.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
21 ม.ค. 58 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
21 ม.ค. 58 ประชุมฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
16 ม.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรนงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
16 ม.ค. 58 กิจกรรมงานวันครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูทุกคน
09 ม.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
09 ม.ค. 58 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อบต.ปากคลอง ครูผู้สอนครูทุกคน
05 ม.ค. 58 ถึง 07 ม.ค. 58 สำรวจขออนุญาตทำลายหนังสือ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
02 ม.ค. 58 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
30 ธ.ค. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
30 ธ.ค. 57 กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น
26 ธ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
26 ธ.ค. 57 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
26 ธ.ค. 57 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
25 ธ.ค. 57 วันคริสต์มาส

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
24 ธ.ค. 57 ถึง 26 ธ.ค. 57 เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ
นายพงษ์สักดิ์ ณ ชำนาญ
22 ธ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์,วางแผนติวเข้มเตรียมสอบ O-NET ป.6,ม.3,วางแผนติวเข้มเตรียมสอบ NT ป.3


โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง,ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
19 ธ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
19 ธ.ค. 57 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 ธ.ค. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
16 ธ.ค. 57 วันกีฬาแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน นายสิทธิชัย ศรีพลอย
12 ธ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
12 ธ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
10 ธ.ค. 57 จัดป้ายนิเทศวันรัฐธรรมนูญ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น
05 ธ.ค. 57 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ,วันสิ่งแวดล้อมไทย

โรงเรียนวัดบางแหวน ครรูภิญโญ แป้งอ่อน/ ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
02 ธ.ค. 57 ถึง 12 ธ.ค. 57 จัดป้ายนิเทศพระราชกรณียกิจฯ,ประดับธงฯ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น,ครูภิญโญ แป้งอ่อน,พนักงานบริการ
28 พ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
28 พ.ย. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำวิชา/ ครูประจำชั้น
25 พ.ย. 57 วันวชิราวุธ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย
25 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 นิเทศภายใน ,สังเกตการณ์สอน ,เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการนิเทศ
25 พ.ย. 57 ถึง 28 พ.ย. 57 ทดสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูชุติมา ช่อกระทุ่ม
21 พ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
20 พ.ย. 57 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
17 พ.ย. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
14 พ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
14 พ.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 พ.ย. 57 ประชุมสภานักเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
07 พ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
07 พ.ย. 57 ถึง 12 พ.ย. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
06 พ.ย. 57 กิจกรรมลอยกระทง,ร่วมกิจกรรม อบต.

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพนมศรี ใยอุบล
05 พ.ย. 57 ถึง 07 พ.ย. 57 ชั่งน้ำ หนัก วัดส่วนสูงนักเรียนครั้งที่ 2

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น / ครูพนมศรี ใยอุบล
03 พ.ย. 57 ถึง 31 มี.ค. 58 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2557

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูทุกคน
31 ต.ค. 57 ประชุมคณะครูเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2556

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
31 ต.ค. 57 ถึง 05 พ.ย. 57 จัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุประจำชั้นเรียนภาคเรียนที่ 2

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
11 ต.ค. 57 ถึง 31 ต.ค. 57 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนวัดบางแหวน คณะครู
10 ต.ค. 57 ส่งรายงานผลการจัดกิจกรรม/โครงการภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม
09 ต.ค. 57 รายงานการควบคุมภายใน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
09 ต.ค. 57 ส่งเอกสารการวัดผลประเมินผล

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำวิชา/ประจำชั้น
03 ต.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
02 ต.ค. 57 ถึง 07 ต.ค. 57 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนวัดบางแหวน ฝ่ายวัดผล
01 ต.ค. 57 ถึง 12 พ.ย. 57 รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
30 ก.ย. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
30 ก.ย. 57 สรุปบัญชีการเงินสิ้นปีงบประมาณ 2556

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
26 ก.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
19 ก.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
19 ก.ย. 57 สรุปวันลาของข้าราชการครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
19 ก.ย. 57 วันพิพิธภัณฑ์ไทย

โรงเรียนวัดบางแหวน นายพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
19 ก.ย. 57 วันเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน นายสิทธิชัย ศรีพลอย
17 ก.ย. 57 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนขั้นเงินเดือน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการ
15 ก.ย. 57 ประชุมครูประจำเดือน

ห้องประกันคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12 ก.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
12 ก.ย. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
05 ก.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
29 ส.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
29 ส.ค. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
22 ส.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
22 ส.ค. 57 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
20 ส.ค. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูและบุคลากรทุกคน
19 ส.ค. 57 ถึง 22 ส.ค. 57 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
18 ส.ค. 57 ถึง 21 ส.ค. 57 นิเทศภายใน ,สังเกตการณ์สอน ,เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 2

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ คณะกรรมการนิเทศ
15 ส.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
15 ส.ค. 57 วันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
11 ส.ค. 57 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูมยุรี สมสอน
08 ส.ค. 57 ประกวดผลงานกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูมยุรี สมสอน
08 ส.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
01 ส.ค. 57 แข่งขันกีฬาภายใน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย
01 ส.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
31 ก.ค. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
25 ก.ค. 57 กิจกรรมสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
25 ก.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
25 ก.ค. 57 วันภาษาไทยแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
18 ก.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
18 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 ทดสอบการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 1 ชั้น ป.1 – 6

โรงเรียนวัดบางแหวน คณะกรรมการฯ,ครูประจำชั้น
17 ก.ค. 57 ถึง 23 ก.ค. 57 นิเทศภายใน ,สังเกตการณ์สอน ,เยี่ยมชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 1 ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการนิเทศ
16 ก.ค. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
16 ก.ค. 57 ประชุมประจำเดือนคณะครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
11 ก.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
10 ก.ค. 57 วันอาสาฬหบูชา

โรงเรียนวัดบางแหวน คณะกรรมการฯ,ครูประจำชั้น
10 ก.ค. 57 วันเข้าพรรษา

โรงเรียนวัดบางแหวน นายพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
04 ก.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
01 ก.ค. 57 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย
30 มิ.ย. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
27 มิ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
26 มิ.ย. 57 จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
26 มิ.ย. 57 วันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย
20 มิ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
20 มิ.ย. 57 ประชุมสภานักเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
18 มิ.ย. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ,ครูวิชาการ
13 มิ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
13 มิ.ย. 57 ถึง 20 มิ.ย. 57 จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/เยี่ยมบ้าน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูมยุรี สมสอน/ครูประจำชั้น
12 มิ.ย. 57 กิจกรรมวันไหว้ครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย/คณะครู
12 มิ.ย. 57 เลือกตั้งสมาชิกสภานักเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
11 มิ.ย. 57 ซ้อมพิธีไหว้ครู

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูสิทธิชัย ศรีพลอย/คณะครู
10 มิ.ย. 57 รายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอุบลทิพย์ อินทรทัต
09 มิ.ย. 57 ประชุมครูฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการ/ครูชุติมา ช่อกระทุ่ม
09 มิ.ย. 57 ประชุมครูประจำเดือน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
06 มิ.ย. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
05 มิ.ย. 57 วันสิ่งแวดล้อมโลก

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอัญญรินทร์ ทิมทอง
03 มิ.ย. 57 ถึง 06 มิ.ย. 57 จัดซื้อ – จัดจ้างวัสดุประจำ ชั้นเรียนภาคเรียนที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูอรัญญา ตัสโต
27 พ.ค. 57 ถึง 30 พ.ค. 57 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2557 รับสมัครสมาชิกสหกรณ์ร้านค้า

โรงเรียนวัดบางแหวน อำนวยการ,หัวหน้างาน ครูกานต์มณี ธราธรเลิศพงษ์
23 พ.ค. 57 ประชุมอบรมนักเรียนสุดสัปดาห์

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูเวร/ฝ่ายกิจกรรม
23 พ.ค. 57 ถึง 26 พ.ค. 57 ส่งเอกสารธุรการประจำชั้น

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น/ประจำวิชา
20 พ.ค. 57 ถึง 13 มี.ค. 58 เริ่มดำเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการฯ

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูทุกคน
20 พ.ค. 57 ถึง 23 พ.ค. 57 ชั่งน้ำหนัก / วัดส่วนสูง ครั้งที่ 1

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูประจำชั้น
16 พ.ค. 57 ถึง 10 ต.ค. 57 เปิดภาคเรียนที่ 1/2557

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูและบุคลากรทุกคน
12 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ประชุมครู/บุคลากรจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

ห้องประกันคุณภาพผู้เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12 พ.ค. 57 ประชุมคณะครูเตรียมการก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2556

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 ครูและบุคลากรเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูและบุคลากรทุกคน
12 พ.ค. 57 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนวัดบางแหวน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
12 พ.ค. 57 ถึง 14 พ.ค. 57 วันวิสาขบูชา

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูพงษ์ศักดิ์ ณ ชำนาญ
12 พ.ค. 57 ถึง 15 พ.ค. 57 จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพฯ2557-2559,จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557

โรงเรียนวัดบางแหวน ครูและบุคลากร,กรรมการสถานศึกษา