ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนนี้เดิมชื่อ “โรงเรียนประชาบาล ตำบลปากคลอง๒ (วัดบางแหวน)” โดยก่อตั้งโรงเรียนขึ้นในปี พ..๒๔๗๕ ดำเนินการสอนโดย “พระสม” เป็นครูคนแรกอย่างไม่เป็นทางการ โดยใช้สถานที่ศาลาวัดบางแหวน ต่อมาพระสมลาสิกขาบท เจ้าอาวาสคือ พระเลข เพชรรัตน์ มอบหมายให้พระจอน สายคำ ดำเนินการสอนแทน

การเรียนการสอนในสมัยนั้นทางราชการยังดูแลไม่ทั่วถึง ต่อมา เดือน พฤษภาคม พ..๒๔๗๗ ทางราชการได้แต่งตั้งครู ๑ คน คือ พระจำรัส เศลาอนันต์ สอนอยู่รูปเดียวนาน ๙ เดือน ต่อมาการศึกษาพัฒนาขึ้น เมื่อ ๑ กุมภาพันธ์ พ..๒๔๗๘ ทางการได้จัดตั้งให้เป็นโรงเรียนประชาบาล โดยนายเลื่อน บุญยัง เป็นครูใหญ่คนแรก ส่วนพระจำรัส ลาสิกขาบทและปฏิบัติหน้าที่เป็นครู แล้วจึงใช้ชื่อย่างเป็นทางการว่า “โรงเรียนวัดบางแหวน” แต่ยังใช้ศาลาวัดเป็นที่สอนหนังสือเช่นเดิม

ต่อมานายเลื่อน บุญยัง ลาออกจากราชการ นายเพิ่ม เนียมนุช มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน ตั้งแต่ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ..๒๔๗๘ หลังจากนั้นนายขจัด สัจจวิโส มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และได้ร่วมมือกับราษฎรสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นในที่ดินเดิมของโรงเรียนนี้ ต่อมานายขจัด สัจจวิโส ลาออกจากราชการ นายลอย สถิตและนายลาภ ใยอุบล มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ตามลำดับและโรงเรียนได้งบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารเรียนแบบ ป.๑ ก๓ ห้องเรียนอีก ๑ หลัง ขยายการศึกษาถึงชั้น ป.๗ ในปี พ..๒๕๑๔ ต่อมาได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ ๐๑๗ สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ..๒๕๒๑ และนายลาภ ใยอุบล ได้ขยายพื้นที่เป็น ๒๗ ไร่ ๔๐ ตารางวา และอาคารโรงฝึกงาน ๑ หลัง บ้านพักครู ๔ หลัง ห้องส้วม ๒ หลัง โรงเพาะชำ ๑ หลัง ถังเก็บน้ำซีเมนต์ ๕ ที่

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ..๒๕๓๒ โรงเรียนประสบวาตภัยไต้ฝุ่นเกย์ ทำความเสียหายให้แก่อาคารเรียนและบ้านพักครูทั้งหมด รวมถึงวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เสียหาย โรงเรียนได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ จำนวน ๑ หลัง ๓ หน่วย ถังเก็บน้ำแบบ ฝ.๓๐ จำนวน ๔ ที่ ห้องส้วมแบบ สปช.๖๐๑/๒๖ จำนวน ๑ หลัง ๖ ที่นั่ง สร้างแล้วเสร็จในปี พ..๒๕๓๔

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ..๒๕๓๔ ทางโรงเรียนได้เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ