ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายเลื่อม บุญยัง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๖ - ๓๐ เมษายน ๒๔๗๘
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่ม เนียมนุช
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๔๗๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๐๓
ชื่อ-นามสกุล : นายขจัด สัจจวิโส
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๐๓ - ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๖
ชื่อ-นามสกุล : นายลอย สถิต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๖ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๐๘
ชื่อ-นามสกุล : นายลาภ ใยอุบล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่,อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๐๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๒๙
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ นิลประเสริฐ
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๐ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายอุดม เชิงไกรยัง
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ พฤษภาคม ๒๕๓๑ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายทินกร ถิ่นใหญ่
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ มกราคม ๒๕๓๒ - ๑๔ สิงหาคม ๒๕๓๒
ชื่อ-นามสกุล : นายสง่า ศรีภา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ สิงหาคม ๒๕๓๒ - ๑๗ เมษายน ๒๕๓๓
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ มุจลินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๓ - ๘ กันยายน ๒๕๓๔
ชื่อ-นามสกุล : นายเชวลิต ทองสด
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ศุทธิวิโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่,ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ มิถุนายน ๒๕๓๖ - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายนิสิต น้อยนาเวศ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๒ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๖
ชื่อ-นามสกุล : นายชนิสร ทองสด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๖ - ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัช ตัสโต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ - ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทร์มี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแหวน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นางภัทรพร บุญหนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแหวน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ - ปัจจุบัน