กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอรัญญา ตัสโต
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1