คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตธรรมธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ เรืองธัมรงค์
ตำแหน่ง : ประทานกรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ศรีพลอย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ไม้เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพล เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ อ้นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ เฉียงพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร บัวบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทร์มี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ