คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสถิตธรรมธร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายพิภพ เรืองธัมรงค์
ตำแหน่ง : ประทานกรรมการ
ตัวแทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย ศรีพลอย
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบล ไม้เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นายจีระพล เพชรรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวันเพ็ญ อ้นทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนาจ เฉียงพัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร บัวบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายเอกชัย จันทร์มี
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ