กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววารุณี มีสุข
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6

นางชนัญดา ทองมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรรณทิพา นาคยอด
ครูอัตราจ้าง