กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววารุณี น้อยเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางชนัญดา ทองมา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0

นางสาวศิริญากรณ์ นาคพรหม
บุคลากรณ์วิทยาศาสตร์