กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวฉัตธิยา ศรีสมทรง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวนิลยา สิงห์คำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3