การจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วม

นางมยุรี สมสอน
ครู คศ.2
หัวหน้าการจัดการศึกษานักเรียนพิการเรียนร่วม

นางสาวราตรี ทองสุข
ครูพี่เลี้ยงนักเรียนพิการเรียนร่วม

นางปิยะวรรณ มั่งประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3