กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายกานต์ ช่วยจันทร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3