ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
โปรแกรม ทำใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.09 KB 196
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 11 ก.ค.56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.75 KB 500
หลักเกณฑ์การย้าย ว.8 5 ก.ค.49 Word Document ขนาดไฟล์ 190 KB 180
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายคน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 613
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 544
แบบสรุปการส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 367
แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูทำการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 11679
บันทึกการส่งงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 317
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 279.5 KB 473
คำร้องและแบบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 2591
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 331
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1107
แบบรายงานการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 323
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 4564
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 247
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 224
การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 42700
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.43 KB 655
จรรยาบรรณครู 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.8 KB 194
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ปรับปรุงใหม่ (19 03 62 ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.04 KB 120
แบบคิดคะแนนข้อสอบกลาง (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.22 KB 168
สูตรตัดเกรด (ประถม+มัธยม) สำหรับครูประจำชั้น (ปรับปรุง 26 ก.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.2 KB 318
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับปรุงใหม่ 20 มีนาคม 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.04 KB 362
สรุป ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 161
สูตรตัดเกรต ประถม+มัธยม(สำหรับครูประจำชั้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.64 KB 230
ชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 180
ชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 371 KB 174
แบบฟอร์ชุมนุมมัธยม(รายภาค) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.25 KB 186
แบบฟอร์ชุมนุมประถม(รายปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.56 KB 171
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็บคะแนน)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.41 KB 181
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็นคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 49.65 KB 267
โปรแกรมคำนวนสผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.18 KB 249
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 146
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 189
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 156
คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 222
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับมาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 164
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 166
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 192
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 432
แบบรายงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 299
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 162
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 172.6 KB 470
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 206
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.15 KB 212
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.72 KB 201
นโยบายการสอบ o net 56 และจำนวนข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 533.5 KB 306
รายงานการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 358
งานบริหารทั่วไป
แบบชั่งนำ้หนักวัดส่วนสูงนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520 KB 227
แบบฟอร์มแผนควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 178
แบบฟอร์มควบคุมภายใน(วิเคราะห์csa) Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 176
คู่มือควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 288
แนวทางการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 172
แบบคำนวณส่งเงินลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 3238
ใบนำส่งเงินลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.16 KB 165
บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 593.5 KB 341
แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.27 KB 161
งานงบประมาณ
ราคากลางซ่อมบ้านพักครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 2367
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 130
การลงบัญชีารเงินในสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 287
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 964
คู่มือปฏิบัติงานการเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 456