ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
โปรแกรม ทำใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.09 KB 152
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 11 ก.ค.56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.75 KB 457
หลักเกณฑ์การย้าย ว.8 5 ก.ค.49 Word Document ขนาดไฟล์ 190 KB 138
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายคน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 571
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 499
แบบสรุปการส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 324
แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูทำการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 10991
บันทึกการส่งงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 272
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 279.5 KB 418
คำร้องและแบบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 2272
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 288
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1065
แบบรายงานการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 280
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1372
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 205
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 182
การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 34562
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.43 KB 612
จรรยาบรรณครู 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.8 KB 152
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ปรับปรุงใหม่ (19 03 62 ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.04 KB 77
แบบคิดคะแนนข้อสอบกลาง (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.22 KB 125
สูตรตัดเกรด (ประถม+มัธยม) สำหรับครูประจำชั้น (ปรับปรุง 26 ก.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.2 KB 275
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับปรุงใหม่ 20 มีนาคม 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.04 KB 318
สรุป ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 118
สูตรตัดเกรต ประถม+มัธยม(สำหรับครูประจำชั้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.64 KB 188
ชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 138
ชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 371 KB 132
แบบฟอร์ชุมนุมมัธยม(รายภาค) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.25 KB 143
แบบฟอร์ชุมนุมประถม(รายปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.56 KB 129
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็บคะแนน)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.41 KB 138
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็นคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 49.65 KB 218
โปรแกรมคำนวนสผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.18 KB 204
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 101
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 146
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 113
คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 178
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับมาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 123
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 124
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 151
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 390
แบบรายงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 256
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 121
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 172.6 KB 428
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 164
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.15 KB 168
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.72 KB 155
นโยบายการสอบ o net 56 และจำนวนข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 533.5 KB 264
รายงานการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 313
งานบริหารทั่วไป
แบบชั่งนำ้หนักวัดส่วนสูงนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520 KB 186
แบบฟอร์มแผนควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 135
แบบฟอร์มควบคุมภายใน(วิเคราะห์csa) Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 133
คู่มือควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 250
แนวทางการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 134
แบบคำนวณส่งเงินลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 2515
ใบนำส่งเงินลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.16 KB 126
บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 593.5 KB 303
แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.27 KB 124
งานงบประมาณ
ราคากลางซ่อมบ้านพักครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 2222
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 93
การลงบัญชีารเงินในสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 250
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 926
คู่มือปฏิบัติงานการเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 419