ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
งานบุคลากร
โปรแกรม ทำใบลา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 28.09 KB 137
ปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้าย 11 ก.ค.56 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 39.75 KB 452
หลักเกณฑ์การย้าย ว.8 5 ก.ค.49 Word Document ขนาดไฟล์ 190 KB 133
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษารายคน Word Document ขนาดไฟล์ 333.5 KB 553
บันทึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร Word Document ขนาดไฟล์ 206.5 KB 488
แบบสรุปการส่งและตรวจแผนการจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 104 KB 319
แบบบันทึกการมอบหมายงานให้ข้าราชการครูทำการสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 10959
บันทึกการส่งงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 46 KB 264
กฎ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 279.5 KB 407
คำร้องและแบบรับรองเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 142.44 KB 1877
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำสั่ง Word Document ขนาดไฟล์ 27 KB 283
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 58.5 KB 1058
แบบรายงานการไปประชุม Word Document ขนาดไฟล์ 44 KB 274
แบบมอบหมายงานในหน้าที่ราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 53.5 KB 1355
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.11 MB 200
คู่มือการเลื่อนขั้นเงินเดือน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 793.82 KB 178
การประเมินผลการปฏิบัติงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.81 MB 30009
แบบประเมิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.43 KB 608
จรรยาบรรณครู 2552 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 450.8 KB 148
งานวิชาการ
ครูประจำชั้น ปรับปรุงใหม่ (19 03 62 ) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 128.04 KB 63
แบบคิดคะแนนข้อสอบกลาง (Excel) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.22 KB 111
สูตรตัดเกรด (ประถม+มัธยม) สำหรับครูประจำชั้น (ปรับปรุง 26 ก.ย. 60) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 130.2 KB 243
โปรแกรมคำนวณผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ปรับปรุงใหม่ 20 มีนาคม 2560) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.04 KB 284
สรุป ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ปีการศึกษา 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.43 MB 111
สูตรตัดเกรต ประถม+มัธยม(สำหรับครูประจำชั้น) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 62.64 KB 173
ชุมนุมมัธยม Word Document ขนาดไฟล์ 282.5 KB 124
ชุมนุมประถม Word Document ขนาดไฟล์ 371 KB 123
แบบฟอร์ชุมนุมมัธยม(รายภาค) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 306.25 KB 131
แบบฟอร์ชุมนุมประถม(รายปี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 395.56 KB 121
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็บคะแนน)pdf Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 161.41 KB 135
แบบฟอร์มประเมินตัวชี้วัด(เก็นคะแนน) Word Document ขนาดไฟล์ 49.65 KB 203
โปรแกรมคำนวนสผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 19.18 KB 188
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.32 MB 95
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 140
แผน อจท.ลดเวลาเรียน ช่วงชั้นที่1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 107
คู่มือลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ 174
แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับมาตรฐานการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 85.5 KB 117
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 285 KB 116
โปรแกรมประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 260.5 KB 136
บัญชีคำพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 1.73 MB 384
แบบรายงานกิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 259.5 KB 251
คู่มือประเมินสมรรถนะสำคัญ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.14 MB 117
แบบประเมินสมรรถนะสำคัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 172.6 KB 416
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.43 MB 160
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 400.15 KB 163
แบบทดสอบวัดความสามารถด้านคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 897.72 KB 151
นโยบายการสอบ o net 56 และจำนวนข้อสอบ Word Document ขนาดไฟล์ 533.5 KB 260
รายงานการจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ Word Document ขนาดไฟล์ 75 KB 309
งานบริหารทั่วไป
แบบชั่งนำ้หนักวัดส่วนสูงนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 520 KB 179
แบบฟอร์มแผนควบคุมภายใน Word Document ขนาดไฟล์ 36.5 KB 128
แบบฟอร์มควบคุมภายใน(วิเคราะห์csa) Word Document ขนาดไฟล์ 185.5 KB 128
คู่มือควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.23 MB 248
แนวทางการควบคุมภายใน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3 MB 131
แบบคำนวณส่งเงินลูกเสือ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 23 KB 2503
ใบนำส่งเงินลูกเสือ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 99.16 KB 123
บทบาทหน้าที่กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 593.5 KB 300
แผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี๒๕๕๗ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 740.27 KB 121
งานงบประมาณ
ราคากลางซ่อมบ้านพักครู Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 117 KB 2206
แนวทางการใช้จ่ายเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกาาขั้นพื้นฐาน 2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.34 MB 91
การลงบัญชีารเงินในสถานศึกษา PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.15 MB 248
คู่มือการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.09 MB 923
คู่มือปฏิบัติงานการเงิน RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.33 MB 414